Pendidikan


Al-Islam Boarding School Yogyakarta
Al-Islam Boarding School Yogyakarta adalah Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Islam Yogyakarta, Terletak di sebelah barat daya Kota Yogyakarta tepatnya Jalan Bantul KM 2, Condronegaran, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.
Al-Islam Boarding School Yogyakarta merupakan program pendidikan khusus Siswa-Santri yang dikelola oleh SMP Islam Yogyakarta dan SMA Sultan Agung Yogyakarta mulai tahun 2007/2008.
SISTEM PENDIDIKAN : Pendidikan Full time 24 jam merupakan pendidikan terpadu diasuh dan dalam bimbingan tenaga tenaga guru/ustadz yang pakar di bidangnya, sebagai pengganti orangtua selama proses belajar di pondok pesantren. Pembelajaran di Al-Islam diseimbangkan antara dasar dasar ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum secara terpadu. Penggabungan kurikulum pesantren dan kurikulum Diknas dirancang dan dikemas sedikian rupa secara Inovatif, dalam bentuk :
§   Struktur pembelajaran yang seimbang antara ilmu agama (teori & praktek) dengan ilmu pengetahuan umum, serta penguasaan bahasa Arab dan Inggris.
§  Penguatan implementasi dasar dasar ilmu keislaman dengan proses pendidikan yang mengarah pada pembentukan pribadi yag berakhlak mulia.
§     Pendidikan dengan pendekatan uswah, intelektual kepemimpinan, ketrampilan, dan kegiatan kegiatan penunjan lainnya seperti
o    Program peningkatan kemampuan dasar baca tulis Al Qur'an
o    Ihya'us Sunnah : Program penghidupan ibadah ibadah sunnah shahihah, berupa puasa Senin Kamis, puasa Arafah, sholat Tahajud, sholat Dhuha, dll
o    Khithobah, Musyawarah, Dll
KEGIATAN SISWA-SANTRI :
Kegiatan Siswa : Kegiatan untuk menunjang peningkatan ketaqwaan, kemampuan akademik, kemandirian, jiwa kepemiminan, serta watak kepribadian yang unggul. Kegiatan siswa dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi :
§  Bidang Seni : Tilawah, Khot, Hadroh
§  Bidang Olahraga : Pencak silat, tenis meja
§  Bidang Bahasa : Arab dan English Club, Pidato Arab, Inggris
§  Bidang Jurnalistik : Buletin Nurul Islam
§  Bidang Agama : Kultum / Ceramah, TPA / TQA, Tahfidzul Qur'an
§  Komputer & Teknologi Informasi, Pramuka, Prodiklat Ramadhan, dan Pengabdian Masyarakat
Kegiatan Pesantren : Selain kegiatan sekolah di SMP Islam dan atau di SMA Sultan Agung, juga diberikan kegiatan Penunjang (materi kepesantrenan) yang dapat menunjang dan mendukung pelajaran di sekolah yaitu :
§  Pengajian Sorogan (individu)
§  Pengajian Bandongan
§  Tahfidzul Qur'an
§  Madrasah Diniyah
§  Life Skill dan Kewirausahaan

Tulis Apa Yang Kamu Lakukan Dan Lakukan Apa Yang Kamu Tulis.

Allah SWT. Berfirman dalam Al Qur'an :

  • [54:53] : "Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis."
  • [6:59] Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"
  • [57:22] Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
  • [33:6] Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).
  • [18:49] Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun".
  • [17:58] Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).
  • [7:157] (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
  • [11:6] Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).